/>

Lek

Tid til lek er sentral i vår hverdag.

Vi ser på leken som et pedagogisk virkemiddel fordi den har betydning for barnets utvikling både intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og følelsesmessig. I ulike lekeformer spiller kommunikasjonen en sentral rolle. Leken kan også betraktes som en arena der barna prøver ut sin innflytelse i forhold til de andre barna og bearbeider inntrykk og opplevelser. Å leke er et mål i seg selv, hvor barna uttrykker sitt innerste. Barna leker fordi det er morsomt. Voksne som deltar i barnas lek gir handlerom for overføring av verdier, informasjon om barnet og dets samspill med andre. Dette er en unik læringsarena totalt sett både for den voksne og for barna. De voksne har en viktig funksjon med å legge forholdene til rette for mye lek og gi den gode vilkår både ute og inne.

Viktige virkemidler for å stimulere til forskjellig type lek, er å tilrettelegge med aktiviteter, komme med innspill, innlevelse i barnas lek og legge frem rekvisitter og leker som setter i gang fantasien og kreativiteten hos barna.

Vi er så heldige at vi har vår egen skog på utelekeplassen vår. Her er det god plass og den gir barna muligheter for uforstyrret lek i små og store grupper. Barna får også mulighet til å undre seg over smådyr, trær, blomster, bær og alt det andre rare som de ellers måtte undre seg over. Den gir også barna fysiske utfordringer og lærer dem å beherske kroppen sin, noe som er viktig for barnas motoriske utvikling. Skogen stimulerer til fantasien/kreativiteten da mye rollelek foregår i skogen og ved multihuset. Her kan vi luske rundt og late som om vi er jungelen, på fjellet eller at vi er spøkelser m.m.